– czy Zarząd Spółki ma wiedzę na ten temat, analizuje tę sytuację i zamierza poinformować KNF celem weryfikacji tego, co się dzieje?
– czy działania te nie są przypadkiem elementem czynności zmierzających do wycofania Spółki z GPW (wezwanie) bądź wrogiego przejęcia Spółki, z pokrzywdzeniem jej mniejszościowych akcjonariuszy?

Ze względu na brak przesłanek wskazujących na dokonywanie wyżej opisanych transakcji z naruszeniem prawa Zarząd Spółki nie widzi obecnie podstaw do zawiadamiania stosownych organów państwa. Spółka posiada jedynie ogólnie dostępną wiedzę na temat transakcji zawieranych podczas sesji giełdowych na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Zarząd Spółki nie jest stroną wyżej opisanych transakcji w związku z czym nie ma wiedzy na temat celu, w którym są one realizowane poza oczywistym celem zmiany posiadacza akcji. Jednocześnie wskazuję, że Zarząd Spółki nie podejmuje obecnie żadnych działań zmierzających do wycofania akcji Spółki z GPW poza realizowanym Programem Skupu Akcji Własnych, w ramach którego nabyte akcje mogą zostać umorzone i de facto wycofane z notowań.

Czy aktualnie Zarząd rozważa jakąś akwizycję spółki z branży czy też skupi się wyłącznie na rozwoju organicznym?

 Zgodnie z informacjami zawartymi w raporcie okresowym za I kwartał 2018 Zarząd Spółki podejmuje działania mające na celu zwiększenie udziałów rynkowych Grupy w poszczególnych branżach poprzez bezpośrednie akwizycje lub inwestycje w nowe produkty.

Czy skup akcji, który już drugi rok z rzędu ma zastępować dywidendę nie jest tylko pozorny skoro przez ponad rok LSI Software S.A. skupiło z rynku niecałe 20 tys. akcji?

Prowadzony skup akcji nie jest tylko pozorny. Zarząd realizuje go zgodnie z przyjętą w tym zakresie strategią zakupową uwzględniającą wpływ zmieniających się nastrojów rynkowych na cenę akcji.

Czy Zarząd Spółki prowadzi obecnie jakiekolwiek działania (prawne, inne) zmierzające do odzyskania kontroli nad BluePocket S.A.? Czym spowodowane jest obstrukcyjne działanie Bastion Venture Fund, które uniemożliwia powołanie Zarządu w BluePocket S.A.?

Zgodnie z informacjami zawartymi między innymi w raporcie okresowym za III kwartał 2015 roku LSI Software S.A. podejmowało wielokrotne próby zmierzające do powołania nowego Zarządu BluePocket S.A. poprzez zwoływanie kolejnych posiedzeń Rady nadzorczej tj. organu uprawnionego do dokonania tejże czynności. Z uwagi na nie stawianie się na posiedzenia Rady Nadzorczej członków powołanych przez akcjonariusza Bastion Venture Fund sp. z o.o. S.K.A., LSI Software S.A. nie jest w stanie samodzielnie powołać Zarządu BluePocket S.A.

Zarząd LSI Software S.A. podejmował w 2015 roku próby porozumienia w tej sprawie, które do chwili obecnej nie doprowadziły do wyłonienia nowego Zarządu BluePocket S.A. Obecnie Zarząd nie prowadzi działań zmierzające do odzyskania kontroli nad tą spółką współzależną, która od marca 2015 roku nie prowadzi działalności operacyjnej.

Jakie wyniki osiągnął GiP w I półroczu? Jaki był jego wpływ na wyniki I półrocza grupy?

GiP Sp. z o.o. osiągnęła w okresie objętym konsolidacją tj. 01.02-30.06.2017 następujące wyniki finansowe:

Zysk brutto na sprzedaży: 1 115 tys. zł

Zysk na działalności operacyjnej 229 tys. zł

EBITDA 453 tys. zł

Zysk netto 231 tys. zł

Powyższe kwoty powiększyły poszczególne kategorie zysków Grupy Kapitałowej

Czy obecny Zarząd GiP ma dalej zarządzać spółką?

W dniu 30 sierpnia 2017 roku dotychczasowy Zarząd GiP Sp. z o.o. został odwołany, a w jego miejsce powołany nowy Zarząd, w skład którego weszli dwaj obecni członkowie Zarządu LSI Software S.A. plus jeden dotychczasowy członek Zarządu GiP Sp. z o.o.

Dlaczego w II kw. były tak niskie koszty ogólnego zarządu (245 tys. zł)?

Niski poziom kosztów ogólnego zarządu w drugim kwartale wynikał z błędnego ujęcia w I kwartale 2017 roku części kosztów związanych z kosztami sprzedaży (głównie dotyczącymi delegacji na targi i usługami związanymi z organizacją targów), które zostały błędnie zadekretowane w koszty ogólnego zarządu. W drugim kwartale koszty te zostały skorygowane i przeksięgowane w koszty sprzedaży stąd tak niski poziom kosztów ogólnego zarządu w drugim kwartale.W tym miejscu chciałbym zaznaczyć, że powyższa korekta nie jest efektem zmian w stosowanych zasadach rachunkowości, a wynika wyłącznie z błędnych dekretów w opisach dokumentów księgowych, które zostały ujawnione w trakcie przeglądu półrocznego ksiąg. Jednocześnie wskazuję, że powyższy błąd wystąpił po raz pierwszy w historii Spółki i ma charakter incydentalny, przez co nie powinien stanowić podstaw co do ewentualnej niepewności w kształtowaniu się poziomu kosztów w kolejnych kwartałach. Odnosząc się z kolei do przyczyn wzrostu kosztów sprzedaży, poza wskazanym już zwiększeniem nakładów na imprezy targowe i promocję produktów, wpływ miało również pojawienie się w Grupie Kapitałowej nowych podmiotów zależnych co szczegółowo obrazuje poniższa tabela (w tys. zł):

SpółkaKoszty sprzedaży 01-06.2016___Koszty sprzedaży 01-06.2017___Wzrost r/r
LSI Software S.A.161412251
Softech Sp. z o.o.627761134
LSI Software s.r.o.0258258
GiP Sp. z o.o.0691691
Razem7882 1221 334

Polityka dywidendowa Grupy Kapitałowej obliguje Zarząd do uwzględniania przy ostatecznym ustalaniu wartości dywidendy między innymi następujących czynników:

  • potrzeb inwestycyjnych wynikających z realizacji strategii Grupy Kapitałowej,
  • sytuacji płynnościowej Grupy,
  • sytuacji rynkowej,
  • stóp dywidendy i wskaźników wypłaty stosowanych przez porównywalne spółki,
  • kosztów oraz możliwości pozyskania finansowania,
  • wymogów prawa oraz zapisów umów finansowych, w szczególności dotyczących nie przekraczania określonego poziomu wskaźnika zadłużenia oraz optymalizacji struktury finansowania działalności.

Brak rekomendacji Zarządu do wypłaty dywidendy z zysku za 2016 rok podyktowany był m.in.:

  • potrzebami inwestycyjnymi związanymi z zawarciem umowy nabycia udziałów GiP Sp. z o.o. za cenę 4,65 mln PLN powiększoną o dodatkowe wynagrodzenie o wartości równej dywidendzie wypłaconej przez GiP Sp. z o.o. na rzecz LSI Software S.A. z tytułu podziału zysku za rok 2016,
  • potrzebami kapitałowymi związanymi z zawiązaniem i uruchomieniem nowej spółki zależnej w USA,
  • sytuacją płynnościową LSI Software S.A.

Jednocześnie zwracam Pana uwagę na stan środków pieniężnych Spółki na dzień 31 marca 2017 roku, który oscylował w granicach 1,44 mln PLN, przy czym do tego dnia LSI Software S.A. dokonała zapłaty za udziały GiP Sp. z o.o. w wysokości 3,50 mln PLN. Pozostała część ceny tj. 1,15 mln PLN musi zostać zapłacona w ciągu dwunastu miesięcy od dnia zawarcia umowy. Ponadto Zarząd zobowiązany był do zabezpieczenia środków pieniężnych na pokrycie udziałów i uruchomienie nowej spółki zależnej w USA zgodnie z informacjami zawartymi w raporcie okresowym za I kwartał 2017 roku. Biorąc pod uwagę prognozy przepływów pieniężnych Spółki oraz powyższe czynniki rekomendowanie wypłaty dywidendy z zysku za 2016 rok w ocenie Zarządu wiązało się ze zbyt dużym ryzykiem pogorszenia sytuacji płynnościowej i koniecznością zwiększenia poziomu zadłużenia Grupy. W tym miejscu chcę podkreślić, że powyższa decyzja Zarządu nie oznacza zmiany przyjętej w grudniu 2016 roku Polityki dywidendowej, która cały czas obowiązuje i jest przez Spółkę realizowana z uwzględnieniem wskazanych powyżej czynników. W odniesieniu do powziętej przez ZWZ uchwały dotyczącej Skupu akcji własnych wskazuję, że uchwała ta stanowi jedynie upoważnienie Zarządu do nabywania akcji własnych Spółki, co w żaden sposób nie przesądza jeszcze o tym czy, kiedy i z jakim przeznaczeniem skup będzie realizowany. Z chwilą podjęcia uchwały dotyczącej realizacji powyższego upoważnienia Zarząd Spółki poda do publicznej wiadomości warunki Programu skupu akcji własnych zgodnie z art. 56 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Zgodnie z zaleceniami Komisji Nadzoru Finansowego Zarząd Spółki informuje, że począwszy od danych za czwarty kwartał 2016 roku informacje dotyczące wstępnych wyników kwartalnej sprzedaży nie będą jak dotychczas podawane do publicznej wiadomości poprzez raporty bieżące w systemie ESPI, a zamieszczane wyłącznie na stronie internetowej Emitenta. Informacje te powinny zostać podane do publicznej wiadomości do dnia 13 stycznia 2017 roku.