okresy zamknięte

Informacja dotycząca okresów zamkniętych

Ustawa z 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi wprowadza pojęcie tzw. okresów zamkniętych. Stosownie do art. 159 ust. 1 tej ustawy, osoby uprzywilejowane informacyjnie, zgodnie z art. 156 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy o obrocie instrumentami finansowymi: nie mogą, w czasie trwania okresu zamkniętego, nabywać lub zbywać, na rachunek własny lub osoby trzeciej, akcji emitenta, praw pochodnych dotyczących akcji emitenta oraz innych instrumentów finansowych z nimi powiązanych oraz dokonywać, na rachunek własny lub osoby trzeciej, innych czynności prawnych powodujących lub mogących powodować rozporządzenie takimi instrumentami finansowymi”.

Okresem zamkniętym ponadto jest okres od wejścia w posiadanie przez osobę fizyczną wymienioną w art. 156 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r. Nr 183 poz. 1538 z późn. zm.) informacji poufnej dotyczącej emitenta lub akcji emitenta, praw pochodnych dotyczących akcji emitenta oraz innych instrumentów finansowych z nimi powiązanych, spełniających warunki określone w art. 156 ust. 4, do przekazania tej informacji do publicznej wiadomości.

Osobą uprzywilejowaną informacyjnie jest „każdy kto posiada informację poufną w związku z pełnieniem funkcji w organach spółki, posiadaniem w spółce akcji lub udziałów lub w związku z dostępem do informacji poufnej z racji zatrudnienia, wykonywania zawodu, a także stosunku zlecenia lub innego stosunku prawnego o podobnym charakterze, a w szczególności:

L.p.
Rodzaj raportu
Data publikacji
Początek okresu zamkniętego
Ilość dni
Koniec okresu zamkniętego
1
Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe rozszerzone o śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Emitenta za I kwartał 2024 r
30.05.2024
30.04.2024
30
30.05.2024
2
Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe rozszerzone o śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Emitenta za III kwartał 2024 r
29.11.2024
30.10.2024
30
29.11.2024
3
Jednostkowy raport roczny za 2023 rok
30.04.2024
31.03.2024
30
30.04.2024
4
Skonsolidowany raport roczny za 2023 rok
30.04.2024
31.03.2024
30
30.04.2024
5
Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe rozszerzone o śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Emitenta za I półrocze 2024 r.
30.09.2024
31.08.2024
30
30.09.2024

* Dla raportów okresowych kwartalnych, okres zamknięty obowiązuje jeden miesiąc przed datą publikacji raportu kwartalnego. Dla Raportów półrocznych, okres zamknięty obowiązuje jeden miesiąc przed datą publikacji raportu półrocznego. Dla Raportów rocznych, okres zamknięty obowiązuje jeden miesiąc przed datą publikacji raportu rocznego.