SERWIS INWESTORSKI
LSI SOFTWARE S.A.

Slider

Informacja dotycząca okresów zamkniętych

Ustawa z 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi wprowadza pojęcie tzw. okresów zamkniętych. Stosownie do art. 159 ust. 1 tej ustawy, osoby uprzywilejowane informacyjnie, zgodnie z art. 156 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy o obrocie instrumentami finansowymi: nie mogą, w czasie trwania okresu zamkniętego, nabywać lub zbywać, na rachunek własny lub osoby trzeciej, akcji emitenta, praw pochodnych dotyczących akcji emitenta oraz innych instrumentów finansowych z nimi powiązanych oraz dokonywać, na rachunek własny lub osoby trzeciej, innych czynności prawnych powodujących lub mogących powodować rozporządzenie takimi instrumentami finansowymi”.

Okresem zamkniętym ponadto jest okres od wejścia w posiadanie przez osobę fizyczną wymienioną w art. 156 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r. Nr 183 poz. 1538 z późn. zm.) informacji poufnej dotyczącej emitenta lub akcji emitenta, praw pochodnych dotyczących akcji emitenta oraz innych instrumentów finansowych z nimi powiązanych, spełniających warunki określone w art. 156 ust. 4, do przekazania tej informacji do publicznej wiadomości.

Osobą uprzywilejowaną informacyjnie jest „każdy kto posiada informację poufną w związku z pełnieniem funkcji w organach spółki, posiadaniem w spółce akcji lub udziałów lub w związku z dostępem do informacji poufnej z racji zatrudnienia, wykonywania zawodu, a także stosunku zlecenia lub innego stosunku prawnego o podobnym charakterze, a w szczególności:

  • członkowie zarządu, rady nadzorczej, prokurenci lub pełnomocnicy emitenta lub wystawcy, jego pracownicy, biegli rewidenci albo inne osoby pozostające z tym emitentem lub wystawcą w stosunku zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze, lub
  • akcjonariusze spółki publicznej, lub
  • osoby zatrudnione lub pełniące funkcje, o których mowa w lit. a, w podmiocie zależnym lub dominującym wobec emitenta lub wystawcy instrumentów finansowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym lub będących przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na takim rynku, albo pozostające z tym podmiotem w stosunku zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze, lub
  • maklerzy lub doradcy, lub
  • posiada informację poufną w wyniku popełnienia przestępstwa, albo
  • posiada informację poufną pozyskaną w sposób inny niż określony w pkt 1 i 2, jeżeli wiedział lub przy dołożeniu należytej staranności mógł się dowiedzieć, że jest to informacja poufna– nie może wykorzystywać takiej informacji.

L.p.

Rodzaj raportu

Data publikacji

Początek okresu zamkniętego
Ilość dni
Koniec okresu zamkniętego.

1

Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe rozszerzone o śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Emitenta za I kwartał 2020 r

29.05.2020

15.05.2020

14

29.05.2020

2

Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe rozszerzone o śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Emitenta za III kwartał 2020 r

27.11.2020

13.11.2020

14

27.11.2020

3

Jednostkowy raport roczny za 2019 rok

30.04.2020

31.03.2020

30

30.04.2020

4

Skonsolidowany raport roczny za 2019 rok

30.04.2020

31.03.2020

30

30.04.2020

5

Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe rozszerzone o śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Emitenta za I półrocze 2020 r.

30.09.2020

31.08.2020

30

30.09.2020

* Dla Raportów okresowych kwartalnych, okres zamknięty obowiązuje dwa tygodnie przed datą publikacji raportu kwartalnego. Dla Raportów półrocznych, okres zamknięty obowiązuje jeden miesiąc przed datą publikacji raportu półrocznego. Dla Raportów rocznych, okres zamknięty obowiązuje dwa miesiące przed datą publikacji raportu rocznego.