informacje dodatkowe

LSI Softwaredziałania dodatkowe

zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert na badania i przeglądy sprawozdań finansowych LSI Software S.A. („LSI Software”, „Zamawiający”) z siedzibą w Łodzi, ul. Przybyszewskiego 176/178 oraz Grupy Kapitałowej LSI Software („Zaproszenie”, Zapytanie ofertowe”)

LSI Software Spółka Akcyjna

LSI Software Spółka Akcyjna

realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn.
DOTACJA NA KAPITAŁ OBROTOWY LSI SOFTWARE S.A.
w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Projekt realizowany od 01.07.2020 roku do 30.09.2020 roku.
Wartość kwalifikowalna projektu: 347 441,22 PLN

LSI Software Spółka Akcyjna

realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. POSitive MARKETING – wdrożenie innowacyjnego produktu z obszaru Marketing Automation w celu wzrostu konkurencyjności firmy LSI SOFTWARE S.A.

Celem projektu jest wdrożenie innowacyjnego systemu informatycznego nowej generacji dedykowanego dla sieci obiektów z branży rozrywkowej.

Dofinansowanie projektu z UE: 967 500,00 PLN

LSI Software Spółka Akcyjna

realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn.

SYSTEM INFORMATYCZNY NOWEJ GENERACJI DO ZARZĄDZANIA OBIEKTEM KINOWYM SMART CINEMA JAKO WYNIK PRAC B+R LSI SOFTWARE S.A.

w ramach Osi priorytetowej I. BADANIA, ROZWÓJ I KOMERCALIZACJA WIEDZY

Działanie I.2 INWESTYCJE PRZEDSĘBIORSTW W BADANIA I INNOWACJE

Poddziałanie I.2.2 PROJEKTY B+R PRZEDSIĘBIORSTW

Wynikiem projektu jest przeprowadzenie eksperymentalnych prac rozwojowych zmierzających do opracowania innowacyjnych rozwiązań metodycznych i technicznych w zakresie tworzenia inteligentnych narzędzi do generowania podpowiedzi w procesie tworzenia repertuaru kin oraz alokacji typów biletów na poszczególne seanse.

Projekt realizowany od 01.01.2018 roku do 31.12.2019 roku.

Wartość kwalifikowalna projektu: 3 500 048,13 PLN

Wartość dofinansowania projektu z UE: 1 750 024,06 PLN

 

LSI will be the local partner for the University of Lodz to build the local PhD Hub

LSI Software, as a leading Polish software developer for retail and hospitality applications, will provide its business perspective to the development of the outcomes of WP2 (Striving for optimal knowledge transfer) in collaboration with University of Lodz.

In addition, LSI apply its expertise to provide support to the technical outline of the online PhD Hub and choosing adequate technologies. It will lead the establishment of the university-business cooperation guidelines in WP2 and the iterative testing cycle of the online PhD Hub with the technical team from Aristotle Univesity of Thessaloniki in WP3 (Developing the online European PhD hub).

LSI will be the local partner for the University of Lodz to build the local PhD Hub, establish its strategy and promote the hub to the larger business community. Eventually, LSI will also be involved in dissemination of the project outcomes towards the Polish business community and therefore ensure optimal exploitation of results.

More information: http://phdhub.eu/

LSI Software Spółka Akcyjna

realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn.

„INTELIGENTNY HOTEL – innowacyjny system informatyczny nowej generacji do zarządzania obiektem hotelowym „

w ramach Osi priorytetowej II INNOWACYJNA I KONKURENCYJNA GOSPODARKA

Działanie II.3 ZWIĘKSZENIE KONKURENCYJNOŚCI MŚP

Poddziałanie II.3.1 Innowacje w MŚP

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności LSI Software Spółka Akcyjna poprzez wykorzystanie zaawansowanych technologii informacyjnych i komunikacyjnych – dedykowanego systemu informatycznego do zarządzania obiektem hotelowym

Wynikiem projektu jest wdrożenie systemu co pozwoliło wprowadzić na rynek nową usługę udostępniania systemu w modelu SaaS (Software as a Service) tj. innowacyjne rozwiązanie IT, które zapewniło szeroką listę funkcji samoobsługowych, interaktywnych i informacyjnych dla gości hotelowych, optymalizację procesu dokonywania zamówień i rezerwacji oraz automatyzację pracy obsługi hotelowej przy wykorzystaniu urządzeń mobilnych

Projekt realizowany od 01.07.2017 roku do 31.08.2018 roku.

Wartość kwalifikowalna projektu: 2 000 0000,00 PLN

Wartość dofinansowania projektu z UE: 880 000,00 PLN

LSI Software S.A.

realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn.,, Opracowanie nowego modelu biznesowego LSI Software S.A. w celu wejścia na nowe rynki Europy i Azji z produktem „Positive Cinema” dla obiektów kinowych”

w ramach Osi priorytetowej II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

Działanie: II.2: Internacjonalizacja przedsiębiorstw

Poddziałanie: II.2.1: Modele biznesowe MŚP

Celem projektu jest rozwój działalności eksportowej spółki LSI Software S.A. poprzez opracowanie nowego modelu biznesowego zmierzającego do jej internacjonalizacji.

W ramach projektu powstanie dzieło zawierające nowy model biznesowy internacjonalizacji zmierzający do wejścia LSI Software S.A. na rynki Europy i Azji z produktem „Positive Cinema” dla obiektów kinowych

Projekt realizowany od 1 lipca 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

Wartość kwalifikowalna projektu: 90 000,00 PLN

Wartość dofinansowania projektu z UE: 45 000,00 PLN

Zapytanie ofertowe

Zakup jest planowany w ramach Projektu, który ubiega się o dofinansowanie w ramach I osi priorytetowej „Wsparcie prowadzenia prac B+R”, Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Podziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Zapytanie ofertowe do pobrania Oświadczenie do pobrania Zamieszczono 13.05.2016 r.

Pozostałe:

Firma LSI Software SA zrealizowała projekt „Wdrożenie innowacyjnej technologii wymiany danych pomiędzy bazami w strukturach rozproszonych” w ramach III Osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013: Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość; Działanie III.2:Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw

Firma LSI Software SA zrealizowała projekt „Wdrożenie systemu B2B automatyzującego procesy okołosprzedażowe pomiędzy LSI Software S.A. i jej kontrahentami.” współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego – Innowacyjna Gospodarka (Działanie 8.2)”Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B”.

Firma LSI Software SA zrealizowała projekt „Zakup i wdrożenie technologii integracji różnych kanałów sprzedaży oraz systemów lojalnościowych klientów dla branży hotelarskiej.” w ramach III Osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013: Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość; Działanie III.3: Rozwój B+R w przedsiębiorstwach Numer wniosku WND-RPLD.03.03.00-5/83/13 Numer umowy UDA-RPLD.03.03.00-5/083/13-00 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa

Informujemy, iż w wyniku zapytania ofertowego nr 04/POKL/ 8.1.1 na realizację usługi wyżywienia Uczestników projektu „Akademia Kompetencji Pracowników firmy LSI Software”, wybrano w oparciu zasadę konkurencyjności wykonawcę: PATIO-CATERING Pietrzak Katarzyna, ul. Nowy Świat 26, 92-315, Łódź..
Zapytanie ofertowe nr 04/POKL/8.1.1 na zakup usługi zapewnienia wyżywienia uczestnikom projektu „Akademia Kompetencji Pracowników firmy LSI Software” zgodnie z zasadą konkurencyjności.
Informujemy, iż w wyniku zapytania ofertowego nr 03/POKL/ 8.1.1 na realizację usługi wyżywienia Uczestników projektu „Akademia Kompetencji Pracowników firmy LSI Software”, wybrano w oparciu o zasadę konkurencyjności wykonawcę: Your Catering Group Sp. z o.o, 91-357, Łódź, ul. Liściasta 17.
Firma LSI Software S.A. zrealizowała projekt: Stworzenie platformy B2B dla współpracy podmiotów branży hotelarsko-gastronomicznej oraz dostawców surowców dla tej branży w ramach Działania IV.3 E-technologie dla przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.
Firma LSI Software SA ma zaszczyt poinformować, iż zrealizowała projekt „Plan rozwoju eksportu dla LSI Software SA” w ramach działania 6.1 „Paszport do Eksportu” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
Działanie zostało zrealizowane przy udziale środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W ramach Działania IV.3 E-technologie dla przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.

Zapytanie ofertowe nr 02/POKL/8.1.1 na zakup usługi zarządzania projektem, sprawozdawczości, ewaluacji i monitoringu w ramach projektu „Akademia Kompetencji Pracowników firmy LSI Software” zgodnie z zasadą konkurencyjności.

Zapytanie ofertowe nr 01/POKL/8.1.1 na zakup usługi szkoleniowej „Akademia Kompetencji Pracowników firmy LSI Software” zgodnie z zasada konkurencyjności.